• 0612704939
  • hipp.contact@gmail.com

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en  alle leveringen en diensten van #HIPP. Hypnotherapie en IEMT m.b.t.  Hypnotherapie IEMT.  #HIPP. Hypnotherapie en IEMT (Elsa Loos) behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Elsa Loos is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de beroepsvereniging waar zij bij aangesloten is deze hanteren.

De cliënt sluit samen met Elsa Loos een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. Hierin staan ook de belangrijkste formele gegevens van de cliënt en  de gemaakte hulpverleningsafspraken. De behandelovereenkomst dient door de cliënt en Elsa Loos te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. In het eerste gesprek ontvangt de cliënt  de Algemene Voorwaarden.

Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Elsa Loos en haar cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Elsa Loos  zal nooit enige mededeling doen aan derde partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Deelname aan een hypnose sessie of consult is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook Elsa Loos geen garanties op het eindresultaat garanderen. Elsa Loos kan wel garanderen dat zij haar uiterste best zal doen om haar cliënt te helpen en daarbij maakt Elsa Loos gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen de Hypnotherapie, IEMT en Coaching. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de Hypnose sessie, IEMT behandeling en/of consult.

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

Elsa Loos aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

Elsa Loos is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt vrijwaart #HIPP. tegen alle aanspraken van derden terzake.

#HIPP. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de behandelingen, sessies en consulten.

Elsa Loos verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

#HIPP. behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is de reden opgeven.

#HIPP. kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliënt deze eenzijdig beëindigen (met inachtneming van het tijdig afzeggen van een afspraak).

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de sessie/het consult in rekening worden gebracht.

#HIPP. verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website. Betalingswijze van de behandeling is contant/pin per sessie/consult of middels vooraf overmaken op rekeningnummer: NL33RABO0327298510 tnv HIPP. Hypnotherapie en IEMT te Purmerend. In de praktijk is er mogelijkheid tot pinnen. Een factuur wordt voorafgaand aan of achteraf na de behandeling verstuurd via e-mail.

Voor eventuele onopgeloste klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie waarbij #HIPP is aangesloten.